Blue Hole-Dahab, Egipt - iulie 2010

sharm sharm (1) sharm (2) sharm (3)
sharm (4) sharm (5) sharm (6) sharm (7)
sharm (8) sharm (9) sharm (10) sharm (11)
sharm (12) sharm (13) sharm (14) sharm (15)
sharm (16) sharm (17) sharm (18) sharm (19)
sharm (20) sharm (21) sharm (22) sharm (23)
sharm (24) sharm (25) sharm (26) sharm (27)
sharm (28) sharm (29) sharm (30) sharm (31)
sharm (32) sharm (33) sharm (34) sharm (35)
sharm (36) sharm (37) sharm (38)